มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบส่วนบริการกลาง

  1. มีการกำหนดพื้นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  2. การจอดรถต้องปฏิบัติตามป้ายสัญญาณ หรือเครื่องหมายจราจรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  3. การจอดรถต้องไม่กีดขวางช่องทางรถคันอื่น ห้ามจอดรถซ้อนคัน รวมถึงไม่จอดรถบริเวณห้ามจอด เช่น มุมถนน ทางโค้ง ทางแคบ หรือบริเวณที่ปรากฏสัญลักษณ์ห้ามจอดต่าง ๆ
  4. การจอดรถให้หันหัวรถออกข้างนอก เพื่อสะดวกต่อการสัญจรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
  5. การจอดรถให้อยู่ภายในพื้นที่ช่องจอดรถที่กำหนดไว้ตามประเภทของรถ
  6. บริเวณที่จอดรถมีไว้เพื่อจอดรถเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
  1. มีการกวาดขยะพื้นที่บริเวณส่วนบริการกลางเป็นประจำทุกวัน
  2. ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเป็นประจำทุกวัน 3 วัน
  3. มีการตัดหญ้าพื้นที่โดยรอบ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง

ส่วนบริการกลางจะเช็คชื่อพนักงานในกรณีฉุกเฉิน โดยให้พนักงานทุกคนรายงานตัวในกลุ่ม Line ส่วนบริการกลางและหัวหน้างานจะรายงานกำกับอีกครั้งหนึ่ง

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!