ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

งานบริหารทำความสะอาดและบริการทั่วไป

งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ

งานยานพาหนะและจ้างเหมาบริการยานพาหนะ

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!