วันศุกร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

     งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำการฝึกซ้อมระเบียบแถวชิดดำเนินการโดยใช้แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าจากวิทยากร สภ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือประกอบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แถวหน้ากระดาน/ แถวตอน

2. การนับ (แถวหน้ากระดาน/ แถวตอน)

3. การจัดแถว (แถวหน้ากระดาน/ แถวตอน)

4. การเปิดระยะแถว (แถวหน้ากระดาน)

5. การปิดระยะ (แถวหน้ากระดาน)

6. การตรวจแถวหน้ากระดาน/ แถวตอน

7. การพักแถวหน้ากระดาน/ แถวตอน

8. การเลิกแถว

9. การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน/ แถวตอน

10. การเปลี่ยนทิศทางของขบวนแถวตอนในขณะเคลื่อนที่

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

ศูนย์วิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

ศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV 0-754-76597 ภายใน 76597

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!