ว่าที่ ร.อ. ศราวุธ อินปิน
รักษาการแทนหัวหน้าส่วน

โทรศัพท์ : 76582,76581
Unixcape : 74502
อีเมล : isarawut@wu.ac.th

นางสาวปริณดา แสงอุไร
รักษาการแทนหัวงานบริหารงานทั่วไปและธุรการ

โทรศัพท์ : 76582 , 76581
Unixcape : 74798
อีเมล : spreeda@wu.ac.th

นางสุรีรัชก์ คำหอม
พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 76581 , 76582
Unixcape : 74828
อีเมล : sureerat.ka@wu.ac.th

นางสาวสรัญญา กูหมาด
พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 76586 , 76592
Unixcape : 74827
อีเมล : saranya.ko@wu.ac.th

นางกฤษณา องอาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 76591 , 76582
Unixcape : 74806
อีเมล : kritsana.on@wu.ac.th

นางพรทิพย์ ยอดเพ็ชร
พนักงานบริการ

โทรศัพท์ : 76592 , 76587
Unixcape : 74808
อีเมล : porntip.yo@wu.ac.th

นางสาวสุนิษา สายทอง
พนักงานบริการ

โทรศัพท์ : 73870 , 74109
Unixcape : 74809
อีเมล : sunisa.sa@wu.ac.th

นางสาวศศิชา วงศ์เล็ก
พนักงานบริการ

โทรศัพท์ : 73870 , 74109
Unixcape : –
อีเมล : sasicha.wo@wu.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ เมืองนวด
พนักงานบริการ

โทรศัพท์ : 73870 , 74109
Unixcape : 74816
อีเมล : juthatip.mu@wu.ac.th

นางปฐมวรรณ วาหลวง

โทรศัพท์ : 0833946197

นางสาวภัทรา จันทร์แก้ว

โทรศัพท์ : 0937599247

นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์
หัวหน้างานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74797
อีเมล : pkhajorn@wu.ac.th

นางสาวรชนีกร จิตร์พาณิชย์
พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 76584,76587
Unixcape : 74825
อีเมล : rachanikon.ch@wu.ac.th

นายสันติยา หนูนวล
นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74817
อีเมล : santiya.no@wu.ac.th

นายธรรมศักดิ์ สงจร
นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74821
อีเมล : thammasak.so@wu.ac.th

นายนนทชัย วัยวัฒน์
นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74824
อีเมล : nontachai.wa@wu.ac.th

นายวัชระ ช่างคิด
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74805
อีเมล : watchara.ch@wu.ac.th

นายวานิต ระยะไมตรี
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74820
อีเมล : wanit.ra@wu.ac.th

นายธนกร แก้วศรี
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape :  74823
อีเมล : tanakorn.ka@wu.ac.th

นายทวีศักดิ์ เกิดทอง
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74830
อีเมล : taweesak.kr@wu.ac.th

นายเรวุฒิ พิณทอง
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74829
อีเมล : rawut.pi@wu.ac.th

นายศุภกิจ ช้างกลาง
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74826
อีเมล : supakit.ch@wu.ac.th

นายธีรธรรม ศรีใหม่
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74815
อีเมล : teeratam.sr@wu.ac.th

นางสาวชมพูนุช เทพรักษา

โทรศัพท์ : 76585 , 76584
Unixcape : 74804
อีเมล : tchompun@wu.ac.th

นางสาวน้ำฝน มาลาทอง

โทรศัพท์ : 76586 , 76592
Unixcape : –
อีเมล : namphon.ma@wu.ac.th

นายสมศักดิ์ บัวผัน

โทรศัพท์ : 76586 , 76588
Unixcape : 74800
อีเมล : bsomsak@wu.ac.th

นายสมพร ยิ้มปาน

โทรศัพท์ : 76586 , 76585
Unixcape : 74799
อีเมล : ysomporn@wu.ac.th

นายสุบรรณ์ กูหมาด

โทรศัพท์ : 76586 , 76585
Unixcape : 74801
อีเมล : ksuban@wu.ac.th

นายสมเกียรติ หีดแก้ว

โทรศัพท์ : 76586
Unixcape : 74822
อีเมล : somkait.he@wu.ac.th

นายสัญเทพ ใจซื่อ

โทรศัพท์ : 76585 , 76586
Unixcape : 74832
อีเมล : sunthep.ja@wu.ac.th

นายประสิทธิ์ มีสุข
รักษาการแทนหัวหน้างานฯ

โทรศัพท์ : 76588 , 76597
Unixcape : 74803
อีเมล : mprasit@wu.ac.th

นางสาวจินสุดา รามมาศ
จนท.ประสานงาน

โทรศัพท์ : 76588 , 76587
Unixcape : 74810
อีเมล : jinsuda.ra@wu.ac.th

นายธรรมนูญ กาญจนภักดิ์
หัวหน้าสายตรวจ ผลัด 00.01น.-08.00น.

โทรศัพท์ : 76588 , 76581
Unixcape : 74811
อีเมล : thammanoon.ka@wu.ac.th

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!