อธิการบดี

ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
รักษาการแทนอธิการบดี

รองอธิการบดี

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดี

หัวหน้าส่วน

นางวรรณี เหมือนเพชร
รักษาการแทนหัวหน้าส่วน

โทรศัพท์ : 76593
Unixcape : 74353
อีเมล : hwanee@wu.ac.th

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสุรีรัชก์ คำหอม
พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 76581 , 76582
Unixcape : 74828
อีเมล : sureerat.ka@wu.ac.th

นางสาวรชนีกร จิตร์พาณิชย์
พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 76581,76582
Unixcape : 74825
อีเมล : rachanikon.ch@wu.ac.th

งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป

นางกฤษณา องอาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 76591
Unixcape : 74806
อีเมล : kritsana.on@wu.ac.th

นางพรทิพย์ ยอดเพ็ชร
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76591
Unixcape : 74808
อีเมล : porntip.yo@wu.ac.th

นางสาวสุนิษา สายทอง
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76591
Unixcape : 74809
อีเมล : sunisa.sa@wu.ac.th

นางสาวศศิชา วงศ์เล็ก
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76591
Unixcape : 74814
อีเมล : sasicha.wo@wu.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ เมืองนวด
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76591
Unixcape : 74816
อีเมล : juthatip.mu@wu.ac.th

นางปฐมวรรณ วาหลวง
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76591
Unixcape : 74813
อีเมล : pathomwan.wa@wu.ac.th

นางสาวกฤตยา นาควานิช
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76591
Unixcape : 74802
อีเมล : kittaya.na@wu.ac.th

งานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ

นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์
หัวหน้างาน

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74797
อีเมล : pkhajorn@wu.ac.th

นายสันติยา หนูนวล
นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74817
อีเมล : santiya.no@wu.ac.th

นายธรรมศักดิ์ สงจร
นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74821
อีเมล : thammasak.so@wu.ac.th

นายนนทชัย วัยวัฒน์
นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74824
อีเมล : nontachai.wa@wu.ac.th

นายวัชระ ช่างคิด
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74805
อีเมล : watchara.ch@wu.ac.th

นายวานิต ระยะไมตรี
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74820
อีเมล : wanit.ra@wu.ac.th

นายธนกร แก้วศรี
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape :  74823
อีเมล : tanakorn.ka@wu.ac.th

นายทวีศักดิ์ เกิดทอง
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74830
อีเมล : taweesak.kr@wu.ac.th

นายเรวุฒิ พิณทอง
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74829
อีเมล : rawut.pi@wu.ac.th

นายศุภกิจ ช้างกลาง
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76587,76584
Unixcape : 74826
อีเมล : supakit.ch@wu.ac.th

งานยานพาหนะและจ้างเหมาบริการยานพาหนะ

นางสาววิภาดา อามิตร
บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 76592
Unixcape : 
อีเมล :  wiphada.ar@wu.ac.th

นายเอกชัย นุ่มเจริญ
นักวิชาการ

โทรศัพท์ : 76592
Unixcape : 
อีเมล : nekkacha@wu.ac.th

นางสาวน้ำฝน มาลาทอง
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76592 , 76585
Unixcape : 74827
อีเมล : namphon.ma@wu.ac.th

นางสาวทิพย์วรรณ โสณะรส
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76592
Unixcape : 74807
อีเมล : tippawan.so@wu.ac.th

นายสมพร ยิ้มปาน
ลูกจ้างประจำ-พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ : 76592 , 76585
Unixcape : 74799
อีเมล : ysomporn@wu.ac.th

นายสมศักดิ์ บัวผัน
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76592,76585
Unixcape : 74800
อีเมล : bsomsak@wu.ac.th

นายสุบรรณ์ กูหมาด
ลูกจ้างประจำ-พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ : 76592 , 76585
Unixcape : 74801
อีเมล : ksuban@wu.ac.th

นายสมเกียรติ หีดแก้ว
พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 76592 , 76585
Unixcape : 74822
อีเมล : somkait.he@wu.ac.th

นายสัญเทพ ใจซื่อ
พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 76592 , 76585
Unixcape : 74832
อีเมล : sunthep.ja@wu.ac.th

งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

นายประสิทธิ์ มีสุข
ช่างฝีมือ

โทรศัพท์ : 76588
Unixcape : 74803
อีเมล : mprasit@wu.ac.th

นางสาวจินสุดา รามมาศ
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76588 , 76581
Unixcape : 74810
อีเมล : jinsuda.ra@wu.ac.th

นายธรรมนูญ กาญจนภักดิ์
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76588
Unixcape : 74811
อีเมล : thammanoon.ka@wu.ac.th

นายสมชาย พาหุบุตร
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76588
Unixcape : 74819
อีเมล : somchai.pa@wu.ac.th

นายจิรศักดิ์ เพ็ญพงศ์
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : 76588
Unixcape : 74812
อีเมล : jirasak.pe@wu.ac.th

นายอลงกรณ์ อนุศักดิ์
พนักงานประสานงาน

โทรศัพท์ : –
Unixcape : 74831
อีเมล : alongkorn.an@wu.ac.th

นายธรรมรงค์ ชาตะกาญจน์
พนักงานบริการ

โทรศัพท์ : 76588
Unixcape : 74796
อีเมล : thammarong.ch@wu.ac.th

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!