ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีระบบบริการบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ บุคลากร และการบริหารวิชาการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ มีอํานาจที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ และการบริหารวิชาการ ได้อย่างตอบสนองต่อภารกิจหลักตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณะยึดหลัก การบริหารจัดการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบและกลไกต่างๆ มาตลอด ทั้งนี้ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่จะปรับปรุงและพัฒนานั้น ต้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ ความเป็นองค์การธรรมรัฐด้วย ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการจ้างเหมาบริการกลางทั้งระบบ เช่น งานบริการจ้างเหมา ทําความสะอาด งานบริการจ้างเหมาภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ งานบริการจ้างเหมางานยานพาหนะ และงานบริการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย แต่ด้วยสภาพปัญหาและสาเหตุปัจจัยหลายอย่าง ทําให้ระบบบริการจ้างเหมาดังกล่าวประสบปัญหาจนทําให้ระบบบริการไม่ค่อยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควรจะเป็น เช่น เกิดปัญหานโยบายปรับค่าแรงตามนโยบายรัฐบาล ทําให้ผู้รับจ้างเหมาบริการไม่สามารถแบกรับภาระอยู่ได้ การบริหารจัดการไม่ค่อย มีประสิทธิภาพ ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ปัญหาการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเองที่ไม่สามารถกํากับ ดูผู้รับจ้างเหมาบริการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาความโปร่งใสของการดําเนินงาน ประกอบกับ รัฐบาลมีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท /วัน ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ยิ่งทําให้เพิ่มภาระมหาวิทยาลัยที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว แต่ประสิทธิภาพยังไม่เปลี่ยนแปลง จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยอาจต้องมาทบทวนระบบจ้างเหมาบริการดังกล่าวว่า ระบบใดบ้างที่ควรปรับปรุง ยกเลิก หรือพัฒนา เป็นระบบการจ้างแบบใหม่เพื่อลดภาระงบประมาณ เพื่อความมีประสิทธิภาพและยังรักษาหลักบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ ไว้ได้ต่อไป

  • 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการกลางให้มีประสิทธิภาพ
  • 2.เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
  • 3.เพื่อจัดระบบบริหารระบบบริการกลางและการจ้างเหมาบริการ
  • 4.เพื่อทบทวนระบบการจ้างเหมาบริการที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี
  • 5.เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย

        เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านความปลอดภัย ความสะอาด  ระบบยานพาหนะ และระบบปรับอากาศ  ที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับสูง ใช้งบประมาณอย่างประหยัด และพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!