ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160

0-754-76581  (งานธุรการ)
0-754-76587  (นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์…หัวหน้างานงานซ่อมบำรุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ)
0-754-76585  (นางสาวชมพูนุช เทพรักษา…หัวหน้างานบริการยานพาหนะ)
0-754-76588  (นายประสิทธิ์ มีสุข…งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย)
0-754-76591  (นางกฤษณา องอาจ…งานทำความสะอาดและบริการทั่วไป)

dsc.Walailak@gmail.com

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!