รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป​ จำนวน 6 อัตรา

              ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดส่วนบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
         ๑. คุณสมบัติทั่วไป
               ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
        ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
             – เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
             – อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์
             – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
             – มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง
             – มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
             – ปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ยึดถือประโยชน์ของภาระหน้าที่เป็นหลัก
         ๓. คุณสมบัติอื่น ๆ
            – เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
            – เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน วมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
            – ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        ๔. ภาระงาน
            – ทำความสะอาดพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในอาคาร
            – ทิ้งขยะพร้อมเปลี่ยนถุง
            – แจ้งซ่อมความชำรุดเสียหายภายในอาคาร
            – รดน้ำต้นไม้ภายในอาคาร
            – ดูแล ปิด – เปิดไพฟ้า น้ำประปา และเครื่องระบบปรับอากาศเมื่อไม่มีการใช้งาน
            – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาสัยมอบหมาย
        ๕. อัตราค่าจ้าง
                อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๔๒ บาท/วัน
        ๖. การสมัคร
                ๖.๑ ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนบริการกลางอาคารสโมสร มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๗ ๖๕๙๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
               ๖.๒ ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมนียมการสมัครในอัตราฉบับละ ๑๐๐ บาท ที่ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
        ๗. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
               ๗.๑ ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๗ ๖๕๙๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
               ๗.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นสีดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
               ๗.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
               ๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
               ๗.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
               ๗.๖ หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
               ๗.๗ ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
     ให้จัดทำสำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูล ครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ ๖ เท่านั้น มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
        ๘. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
              ๘.๑ ขั้นตอนที่ ๑ มหาวิทยาสัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหรือไม่ แล้วประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเตรียมตัวเข้าทำการทดสอบต่อไป
              ๘.๒ ขั้นตอนที่ ๒ มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายและสอบสัมภาษณ์
        ๙. การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก
            ๙.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
            ๙.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
            ๙.๓ สอบคัดเลือกวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
            ๙.๔ ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
            ๙.๕ ปฏิบัติงาน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
            อนึ่ง กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย
       ๑๐. เงื่อนไขอื่น ๆ
              ๑๐.๑ ผู้สมัครที่ผ่นการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
              ๑๐.๒ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
              ๑๐.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
              ๑๐.๔ การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร มีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!