วันเสาร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม 2564

    เจ้าหน้าที่งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สภ.ท่าศาลา รักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 20-23 มีนาคม 2564 ณ อาคารไทยบุรีและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

ศูนย์วิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!