วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
        เวลา 14.00 น. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและประชาสังคม หัวหน้าส่วนบริการกลาง หัวหน้างานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร และคณะทำงาน ประชุมติดตามการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ของระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจรตามคู่มือการปฏิบัติงาน

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

ศูนย์วิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!