วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564
      งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง เตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถปฏิการได้ทันท่วงทีกรณีเกิดอัคคีภัยต่างๆ

เหตุด่วน ฉุกเฉิน โทร 0-756-73392 ภายใน 73392 ตลอด 24 ชั่วโมง
Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!