วันพฤหัสบดี ที่13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
       ทางงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง นำโดยว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน รักษาการแทนหัวหน้าส่วนบริการกลาง ได้ทำการซักซ้อมการใช้รถดับเพลิงและควบคุมระบบการจ่ายน้ำ ปรับหัวฉีดแรงดันน้ำต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติจริงในกรณีมีเหตุเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!