วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน รักษาการแทนหัวหน้าส่วนและนายจิรศักดิ์ เพ็ญพงศ์ พนักงานประสานงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน หลักการปฏิบัติและแนวทางช่วยเหลือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  และผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom

          โครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร และบุคลากรที่ปฎิบัติงานภายในอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงรวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!