วันจันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน 2565
    งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งจุดตรวจป้องปราม ณ จุดตรวจกล้าดี ตั้งแต่เวลา21.00น. ถึง 21.30น. ตรวจพบความผิดดังต่อไปนี้
      – นักศึกษาปี1 ฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัยในการใช้รถจักรยานยนต์ จำนวน 5ราย
      – นักศึกษาขับรถไม่มีบัตรผ่าน(สติกเกอร์)เข้า-ออก จำนวน 5 ราย
      – นักศึกษาขับรถไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 5ราย
      – นักศึกษาปี1 พกพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2รายการ
ได้บันทึกข้อมูลนักศึกษาผู้กระทำความผิดดังกล่าวส่งเจ้าหน้าที่ส่งงานวินัยนักศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!