ความก้าวหน้า
Web Designer 50%

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน  ส่วนบริการกลางมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1.1 หลอดไฟฟ้า  จำนวน 62 หลอด  
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  28 ชุด
1.3 เครื่อง Scanner จำนวน 1 เครื่อง 
1.4 เครื่อง Printer จำนวน 3 เครื่อง 
1.5 เครื่องคำนวณ จำนวน 1 เครื่อง 
1.6 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (มีฉลากประหยัดไฟ จำนวน 4 เครื่อง) 
1.7 ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้  (มีฉลากประหยัดไฟ) 

   

2. การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน 
    N/A

3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561
     ไม่มีรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ

4.การอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส่วนบริการกลาง
    มาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส่วนพัสดุ ดังนี้ 
1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักระหว่างการทำงานและปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เมื่อเลิกใช้งานหรือทำงานเสร็จแล้ว  
2. ปิดเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดภายหลังเลิกงาน เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว
3. ทำสวิตส์ไฟกระตุกที่โต๊ะทำงานของพนักงานส่วนพัสดุทุกคน และพื้นที่ส่วนกลาง
4. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 น.และเวลา 16.00 น. 
5. เปิดม่านเพื่อรับแสงจากธรรมชาติ
6.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5
7. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
8.การลดใช้พลาสติก โฟมโดยการนำภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ใช้กระติกน้ำบรรจุน้ำดื่ม
9. การใช้รถจักรยานในการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยแทนการใช้รถยนต์ โดยส่วนพัสดุมีรถจักรยาน จำนวน 5 คัน หมุนเวียนกันใช้งานไปปฏิบัติหน้าที่

1.นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

             ทรัพยากรกระดาษนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นในทุก ๆ หน่วยงาน ในการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และส่วนบริการกลาง ในด้านการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) เพื่อลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” (GREEN WALAILAK UNIVERSITY) ส่วนบริการกลางจึงได้ริเริ่มโครงการบริหารจัดการการใช้กระดาษภายในหน่วยงานขึ้น  ดังนี้

1. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวทิ้ง ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า ให้นึกเสมอว่า กระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป
2. ลดการใช้กระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร โดยหันมาใช้วิธีการ Save file หรือส่งงานในรูปแบบ PDF      E-mail Line แทนการใช้กระดาษ   

     

3. การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในสำนักงานเน้นให้ผ่านระบบ E Office   

4. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ำกระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต

5. หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าทิ้ง ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ทำอะไรอย่างอื่น ใช้ซ้ำทุกครั้งถ้าทำได้ ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต
6. สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการนำมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให้มีการแยกขยะในสำนักงาน                                                                                                                                                                        7. รณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือนำถุงพลาสติกใส่ของมาใช้ซ้ำ

                ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรกระดาษในส่วนกลางของส่วนบริการกลาง โดยมีการรณรงค์ให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุด ซึ่งได้จัดทำสถิติ และบันทึกการใช้กระดาษและมีเจ้าหน้าที่คอยรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการจัดสรรทรัพยากร ประกอบด้วยพนักงานบริการอัดสำเนา เจ้าหน้าที่พัสดุ นักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้ส่วนบริการได้ผลักดันสนับสนุนให้บุคลากรนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น                                             

2.โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ                                                                                                                                                                                   –  รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทำลายขยะ และทำให้ขยะทั้งหลายง่ายต่อการกำจัด                                 –  งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการกำจัดขยะ                                                                                                                                                                                       – ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการทำลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือนำไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)

3. การจัดการขยะมีพิษ
    N/A

4. การจัดการขยะอินทรีย์
    N/A

5. การบำบัดขยะอนินทรีย์
    N/A

6.  การจัดการน้ำเสีย
    N/A

มาตรการอนุรักษ์การใช้น้ำของส่วนบริการกลาง
1.การสำรวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำตั้งแต่ท่อน้ำรั่วภายในหน่วยงาน โดยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านแล้วให้จดเลขมาตรวัดน้ำไว้ หากมีการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีใครเปิดน้ำใช้ให้เรียกช่างมาซ่อมทันที                                                                                                      2. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำและสังเกตดูคอห่านหากมีน้ำสีลงมาโดยไม่ได้กดชักโครกให้รีบซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                              3.ไม่เปิดน้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้าเพราะจะสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์นาทีละหลายๆลิตร                                                                    4.ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครกเพราะจะสูญเสียน้ำปริมาณมากในการชักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ          5.ให้ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือเพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว ที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากกว่า แต่การล้างมือด้วยสบู่เหลวที่เข้มข้นก็จะใช้น้ำมากกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นเช่นกัน                                                                                  6.ไม่ทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด อาจนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ ใช้ชำระพื้นผิวหรือใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆ ตลอดจนให้ใช้เหยือกน้ำกับแก้วเปล่าในการบริการน้ำดื่มและให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน้ำดื่มเองและควรดื่มให้หมดทุกครั้ง                                                            7.การจะล้างจานให้ล้างในภาชนะที่ขังน้ำไว้ จะประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกน้ำตลอดเวลา                        8.การล้างรถไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลา เพราะจะใช้น้ำมากถึง 400 ลิตร แต่การล้างด้วยน้ำและฟองน้ำในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ำจะลดการใช้น้ำได้มากถึง 300 ลิตรต่อการล้าง 1 ครั้ง ที่สำคัญไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ำแล้วยังทำให้เกิดสนิมตัวถังได้ด้วย                                                                                  สถิติการใช้ของส่วนบริการกลางมีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด                                                                                                   

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
25602,6280
25615,6590
256200

1.โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
N/A
2.การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
N/A
3.การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
N/A

TR 1 The total number of vehicles (cars and motorcycles) divided by total campus population
TR 2 Shuttle services
TR 3 Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus
TR 4 The total number of Zero Emission Vehicles (ZEV) divided by total campus population
TR 5 The ratio of the parking area to total campus area
TR 6 Transportation program designed to limit or decrease the parking area on campus for the last 3 years (from 2016 to 2018)
TR 7 Number of transportation initiatives to decrease private vehicles on campus
TR 8 Pedestrian path policy on campus

“ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”  
กิจกรรมสัมมนา จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ตัวแทนส่วนบริการกลางโดยคณะทำงาน Green DSC. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!