ขั้นตอนการขอดูภาพจากกล้อง CCTV มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับพนักงาน/บุคลากร มวล.

1. ทำหนังสือผ่าน DOMS เพื่อขอดูกล้อง CCTV (ระบุรายระเอียดให้ครบ)
   – สถานที่
   – วันที่
   – เวลา(เช่น 08.00น.-08.30น.)
   – รายละเอียดที่ต้องการดูกล้อง CCTV (ระบุให้ชัดเจน)
   – อีเมลล์ที่ต้องการรับไฟล์
   – เบอร์โทรติดต่อกลับ
2. หัวหน้าหน่วยงาน(ส่วนบริการกลาง)อนุมัติคำขอ
    2.1 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV

สำหรับนักศึกษา มวล.

1. นำเอกสารบัตรประจำตัวมาแสดงกับเจ้าหน้าที่และบันทึกเอกสารรายละเอียดการขอดูกล้อง CCTV
   – สถานที่
   – วันที่
   – เวลา(เช่น 08.00น.-08.30น.)
   – รายละเอียดที่ต้องการดูกล้อง CCTV (ระบุให้ชัดเจน)
2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
3. หัวหน้าหน่วยงาน(ส่วนบริการกลาง)อนุมัติคำขอ
    3.1 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV

สำหรับบุคคลภายนอก

1. ลงบันทึกประจำวันที่สถานนีตำรวจใกล้บ้านท่าน
2. นำหลักฐานใบบันทึกประจำวันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองเรียบร้อยแล้วมาแสดงกับเจ้าหน้าที่
3. บันทึกเอกสารรายละเอียดการขอดูกล้อง CCTV
   – สถานที่
   – วันที่
   – เวลา(เช่น 08.00น.-08.30น.)
   – รายละเอียดที่ต้องการดูกล้อง CCTV (ระบุให้ชัดเจน)
4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
5. หัวหน้าหน่วยงาน(ส่วนบริการกลาง)อนุมัติคำขอ
    5.1 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!