วันเสาร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม 2564
     งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สภ.ท่าศาลา รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางด้านจราจร สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการสอบ O-Net ที่อาคารสถาปัตย์ และการสอบสาธารณสุขชุมชน ที่อาคารไทยบุรีและอาคารเรียนรวม1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

0-756-73392 ภายใน 73392 73333

ห้องวิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!