แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือ

0-756-73392 ภายใน 73392,73333

ห้องวิทยุสื่อสาร 0-754-76595 ภายใน 76595,76596

Page Facebook : ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!