วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2565
     เวลา 08.30 น. ส่วนบริการกลาง(งานรักษาความปลอดภัยฯ,งานระบบปรับอากาศ,งานยานพาหนะ,งานบริการความสะอาด) ดูแลความเรียบร้อยงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48 หรือ วทท.48) ที่จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการเสนอผลงานวิชาการในทุกสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดสัมมนาหัวข้อพิเศษ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้ทั้งแบบ online และ on-site

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!