วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566
     งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร สังกัดส่วนบริการกลาง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดและสัมภาษณ์พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานสายตรวจและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!