ส่วนบริการกลาง ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

         วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ส่วนบริการกลางได้ประชุม หารือในการทำงานของส่วนบริการกลาง โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีในกำกับเป็นประธาน ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
  วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
    1.1 การปรับโครงสร้างส่วนบริการกลาง
    1.2 สรุปรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566
  วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
    2.1การบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    2.2 การตรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2566
  วาระที่ 3เรื่องอื่น ๆ
    3.1 ค่าไฟฟ้า
    3.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ส่วนบริการกลาง

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!