5ส @DSC

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

          ส่วนบริการกลาง ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกาย และจิตใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงตามมาตรฐานเดียวกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรม 5ส ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

 1. สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
 2. พนักงานและบุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติและมีระเบียบวินัยมากขึ้น
 1. สร้างทีมงานที่ดี และทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วม การดำเนินกิจกรรม
 2. พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตัวชี้วัด บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องบุคลากรมีทัศนคติที่ดี และมีระเบียบวินัยในการทำงาน
 2. การดำเนินกิจกรรม 5ส ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทั้งการประเมินภายในและประเมินภายนอกอยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป
 3. สร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมพัฒนาความคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด ให้คำแนะนำสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินการ 5ส และเป็นแบบอย่าง 5ส หน่วยงานอื่นๆ
  1. การทำกิจกรรม 5ส ภายในส่วนบริการกลาง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  ตัวชี้วัด ทุกฝ่าย มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนเป็นเรื่องปกติประจำวันอยู่ใน ส ตัวที่ 5

  1. การประเมินการดำเนินกิจกรรมประเมิน 5ส ภายในแต่ละห้อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  ตัวชี้วัด ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทุกห้อง ทุกงานอยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป

  1. การประเมินการดำเนินกิจกรรมประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการส่วนบริการกลาง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  ตัวชี้วัด ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ทุกห้อง ทุกงาน อยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป

  1. การประเมินการดำเนินกิจกรรมประเมิน 5ส จากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

  ตัวชี้วัด ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ของส่วนบริการกลาง อยู่ในระดับดีคะแนน 4 ขึ้นไป

  1. นำผลการดำเนินกิจกรรม 5ส รายงานที่ประชุม ส่วนบริการกลาง ทุกครั้งที่มีประชุม

  ตัวชี้วัด 5ส เป็นวาระประจำในที่ประชุมของส่วนบริการกลาง และทุกคนทราบการดำเนินกิจกรรมและการยินดีร่วมกัน

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!