คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย

      งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา ศอ.ปส.มวล. อส.ตร. ช่วยกันคัดกรอกสุขภาพเบื้องต้นเพื่อเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่จะเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอหอบเหนื่อย ให้ปฏิบัติดังนี้
     
    ๑. กรณีเป็นบุคลากรนักศึกษา ขอให้ไปพบแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลท่าศาลา หรือโรงพยาบาลที่ท่านสะดวก และนำใบรับรองแพทย์มายืนยัน ณ จุดคัดกรองสุขภาพ ทางมหาวิทยาลัยจึงจะอนญาตให้เข้ามาในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หรืออาคารที่ทำการ หากแพทย์มี
หนังสือรับรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเข้ากระบวนการกักตัวเอง ๑๔ วัน และให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามข้อตกลงและเป้าหมายที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (บ้าน) หรือ Work From Home หากเป็นนักศึกษาให้รายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
     
    ๒. กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกที่สัญจรผ่านมหาวิทยาลัย หรือผู้มาติดต่อ หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเส้นทาง หรือเข้าไปในตัวอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัย
   

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!