แนวทางการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศได้ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมโรค และมาตรการเฝ้ระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   กำหนดให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเขตควบคุมโรค และดำเนินมาตรการฝาระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
   ๑. มหาวิทยาลัยๆ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVD-19) ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทำหน้าที่เป็นศูนย์แจ้งเหตุและทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานกายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
   ๒. การเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งบุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่องาน และ
บุคคลภายนอกที่ผ่านสัญจร ต้องผ่านการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ณ จุดคัดกรองสุขภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยรอบนอกเขตการศึกษากำหนดจุดคัดกรองสุขภาพไว้ ๓ จุด ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังนี้
     จุดที่ ๑ ถนนทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยบริเวณวงเวียนมหาวิทยาลัยเลี้ยวขวา (ฝั่งตรงข้าม ลานจอด ๑ ของสวนวลัยลักษณ์)
     จุดที่ ๒ บริเวณสี่แยกสโมสร
     จุดที่ ๓ บริเวณประตูทางเข้าเขตหอพักนักศึกษา

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะกำหนดจุดคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติมก่อนเข้าอาคารที่ทำการ หรือ
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกในภายหลัง
    ๓. ขอให้บุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่องาน และบุคคลภายนอกที่ผ่านสัญจร ให้ความร่วมมือกับ
การคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองสุขภาพ ก่อนเข้าเขตการศึกษา หรือก่อนเข้า
อาคารทุกแห่งที่มหาวิทยาลัยมีจุดคัดกรอง โดยหากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ
หอบเหนื่อย ให้ปฏิบัติดังนี้
     ๓.๑ กรณีเป็นบุคลากรนักศึกษา ขอให้ไปพบแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โรงพยาบาลท่าศาลา หรือโรงพยาบาลที่ท่านสะดวก และนำใบรับรองแพทย์มายืนยัน ณ จุดคัดกรอง
สุขภาพ ทางมหาวิทยาลัยจึงจะอนญาตให้เข้มาในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หรืออาคารที่ทำการ หากแพทย์มี
หนังสือรับรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเข้ากระบวนการกักตัวเอง ๑๔ วัน และให้
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามข้อตกลงและเป้าหมายที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (บ้าน) หรือ
Work From Home หากเป็นนักศึกษาให้รายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป
     ๓.๒ กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกที่สัญจรผ่านมหาวิทยาลัย หรือผู้มาติดต่อ หากพบว่ามี
อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเส้นทาง หรือเข้า
ไปในตัวอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัย
   ๔. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามมาตรการคัดกรองข้างตุ้น และพิจารณา
อนุญาต การสัญจรผ่าน และการเข้าอาคารที่ทำการทุกแห่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดจนการรายงานข้อมูล
ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
   ๕. การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข และเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!