รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 6 อัตรา

            ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง จำนวน 6 อัตรา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
        1. พนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 6 อัตรา)
 
คุณสมบัติทั่วไป
                   ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
      – เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
      – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
      – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
      – ถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      – ใบรับรองแพทย์ของสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีการรับรองจากแพทย์
 คุณสมบัติอื่น ๆ
      – สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
      – มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
      – ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
       2. ภาระงาน
      – ประจำประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัยตามจุดที่กำหนด เพื่อตรวจตรายานพาหนะที่เข้า – ออกพร้อมแลกบัตรการนำยานพาหนะเข้า – ออก จะต้องเคร่งครัดในการตรวจและให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย
      – ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า – ออกของผู้มาติดต่อกลุ่มอาคารที่รับผิดชอบและแลกบัตรผู้ผ่านเข้า – ออกอาคาร 
      – ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและรายรอบอาคารรวมถึงลานจอดรถ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือตามที่บุคลากร นักศึกษาร้องขอ 
      – สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่กำกับดูแลนักศึกษา หรือบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัย
      – ระมัดระวังป้องกันการเสียหาย สูญหาย ของทรัพย์สินในบริเวณอาคารและพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เข้า – ออกอาคาร
      – สำรวจตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่ทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนสำรวจตรวจสอบ พฤติกรรมของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยห้ามบุคคลที่เข้ามาทำกิจการไม่ถูกต้อง เหมาะสม เช่น หาบเร่ แผงลอย รับซื้อของเก่า
      – ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไป ดูแลการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ของระบบสาธารณูปโภค เช่น การเปิดน้ำ และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น ทั้งภายในภายนอกอาคาร
      – ป้องกันอัคคีภัยเฝ้าระวังตรวจสอบระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ในทันทีที่พบเห็นและแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
      – เปิด-ปิด ไฟฟ้าระบบแสงสว่างตามที่ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และตรวจสอบข้อบกพร่องที่พบจากการใช้อาคารอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อาทิ การตรวจสอบประตูหน้าต่างการเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ การจอดรถที่  เสี่ยงต่อการสูญหาย ฯลฯ 
      – ดูแลป้องกันมิให้ราษฎรนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเฝ้าระวังตรวจหาผู้เข้ามาลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
      – จะต้องหาข่าวหรือข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
      – จะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร (กรณีที่จำเป็น)
      – กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
      – ให้คำแนะนำผู้เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
      – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 
     3. อัตราเงินเดือน
            – พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 332 บาท/วัน
 
     4. การสมัคร
         4.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7547-6588 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม  2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
         4.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ที่งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย  ส่วนบริการกลาง  อาคารสโมสร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)
 
      5. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
         5.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7547-6588 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม  2565  ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
         5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
         5.3 สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
         5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
         5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
         5.6 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
         5.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูล ครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 เท่านั้น มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการ เรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฎภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาด คุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
         5.8 ใบรับรองแพทย์ของสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีการรับรองจากแพทย์
 
       6. การคัดเลือก
           มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
           6.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหรือไม่ แล้วประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเตรียมตัวเข้าทำการทดสอบต่อไป
           6.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายและสอบสัมภาษณ์ 
 
       7. การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก
           7.1 รับสมัคร วันที่ 12  พฤษภาคม 2566  ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม  2566
           7.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 24  พฤษภาคม  2565
           7.3 สอบคัดเลือก วันที่  26  พฤษภาคม  2566
           7.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  30 พฤษภาคม  2566
           7.5 ปฏิบัติงาน วันที่ 2 มิถุนายน   2566
                 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย
 
        8. เงื่อนไขอื่น ๆ
           8.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
           8.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัว ต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
           8.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
           8.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร มีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
Facebook Comments Box
error: Content is protected !!