โครงการเสริมศักยภาพการปฎิบัติงานทำความสะอาดและเทคนิค

     ส่วนบริการกลางจัดอบรมแม่บ้าน “โครงการเสริมศักยภาพการปฎิบัติงานทำความสะอาดและเทคนิค”
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
      งานบริหารทำความสะอาดและบริการทั่วไป ส่วนบริการกลาง ได้ร่วมมือกับบริษัท แพ๊ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด จัดโครงการเสริมศักยภาพการปฎิบัติงานทำความสะอาดและเทคนิค โดยมีรศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างทักษะและความชำนาญพื้นฐานวิชาชีพแม่บ้าน เทคนิคการทำความสะอาด วิธีการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!