ประชุมส่วนบริการกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 3)

      วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี(ดร.มงคล ธีระนานนท์) เป็นประธาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม 2566 พร้อมทั้งหารือแนวทางพัฒนางานของส่วนบริการกลางให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!