ประชุมหารือแนวทางการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับส่วนพัสดุและส่วนการเงินและบัญชี

        เมื่อพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคาร C โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล ธีระนานนท์) เป็นประธาน เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามประกาศ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!