ส่วนบริการกลาง ร่วมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติกรณีถูกพาดพิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์

     วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง  อาคารสหกิจศึกษาหัวหน้าส่วนบริการกลางเข้าร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีในเวทีชี้แจง เกี่ยวกับเรื่อง แนวปฏิบัติกรณีถูกพาดพิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ถูกโจมตีจากข่าวปลอม (Fake News) ในสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ซึ่งในบางสื่อไม่ได้มีการแก้ไข ทำความเข้าใจ และสื่อสารให้ถูกต้อง ส่วนสื่อสารองค์กรจึงจัดเวทีชี้แจงนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศ.ดร. สมบัติ ธำรังธัญวงศ์) ในการจัดการกับข้อมูลที่ผิดพลาดในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว

Facebook Comments Box
error: Content is protected !!